EN

დასახელება : ვებ პროგრამირების შემსწავლელი სასერტიფიკატო კურსები
მომწოდებელი : ინტელექტ ცენტრი
გამოქვეყნდა : 18 ოქტ / ბოლო ვადა: 15 დეკ

„ინტელექტ ცენტრი“ გთავაზობთ კომპიუტერული ინჟინერიის, სისტემური და ქსელური ადმინისტრირების და ვებ პროგრამირების შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსებს! 
 
IT ინფორმაციული ტექნოლოგიები: 
კურსი გათვლილია: იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან მაღალი ტექნოლოგიების სფეროთი და სურთ შეიძინონ  კომპიუტერებთან მუშაობის უნარები-ჩვევები; დამოუკიდებლად გადაჭრან კომპიუტერული პრობლემები (რემონტი, აწყობა, დიაგნოსტიკა), დააინსტალირონ და ოპტიმიზაცია გაუკეთონ კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას, შექმნან ლოკალური ქსელები და ასევე მიიღოს საფუძვლიანი განათლება ქსელური და სისტემური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში! 

 
გაითვალისწინეთ!!! ლექციები ტარდება „ინტელექტ ცენტრის“ მოქმედ კომპიუტერულ სერვის ცენტრში!!! 
სწავლის პროცესში ტრენინგ-კურსის მონაწილეები შეაასრულებენ პრაქტიკულ დავალებებს ყოველ ახსნილ ახალ მასალაზე! 
თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა, რომ დეტალურად გაეცნოთ და იმუშაოთ სპეციალურ მოწყობილობებთან -ქსელის აპარატურასთან - სერვერებთან! მიიღოთ რეალური პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება!

ვებ პროგრამირების შემსწავლელი სასერტიფიკატო კურსების სრული პაკეტი!  
 
HTML / CSS, Javascript (query), PHP / MYSQL 
 
შეისწავლეთ ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი პროგრამები!!! 
გაითვალისწინეთ! სწავლების პროცესში ტრენინგ-კურსის მონაწილეები კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე შეისწავლიან ვებ გვერდის სრულად აწყობას! 
 

HTML მიმოხილვა  
სფეროს მიმოხილვა, კომპიუტერული ენების მიმოხილვა, WEB 2.0 სტანდარტი,  
მარკირების ენა (HTML) . HTML მიმოხილვა, HTML სტანდარტები, HTML დოკუმენტი,  
HTML დოკუმენტის ნორმალიზაცია, HTML დოკუმენტის სტრუქტურა, HTML ტეგები და ატრიბუტები, HTML სემანტიკური ტეგები, XHTML ის მიმოხილვა / შედარება,  
HTML 5 ის მიმოხილვა და განსხვავებები,  HTML 5 ის სტრუქტურა,  HTML 5 ის ახალი ელემენტები და ფუნქციები  
HTML ცხრილები, HTML რესურსების იმპორტი, საძიებო სისტემებთან ოპტიმიზაცია  
ვებ გვერდის აღწერის საშუალებები (Meta Data) 
Document Object Model (DOM) გამოყენება  
Developer Tools-ების გამოყენება  
დოკუმენტის შემოწმების მეთოდები  
HTML/HTML5 ის ფორმები, ფორმების მეთოდები და ატრიბუტები  
API-ს ზოგადი მიმოხილვა, Google Map API - ის გამოყენება 

მონაცემთა ბაზების დეველოპმენტი  

 

 

 CSS მიმოხილვა  

სტილური ენა,  CSS დოკუმენტი, CSS ვერსიები, CSS სინტაქსი. CSS სტრუქტურა და არქიტექტურა  

სათაურები, პარაგრაფები, სიმბოლოები, ლინკები  

ფოტოები და გამოსახულებები  

ტექსტები, მათი დეკორაციები და გაფორმებები  

სიები, ნავიგაცია და Tooltips  

ვებ ფონტები, ზომის ერთეულები, ფერები, ფონები  

სტილური კომენტარები და მიდგომები  

შიდა და გარე კიდეებიდან დაშორება  

CSS3 ის მიმოხილვა, შესაძლებლობები და განსხვავებები, CSS სელექტორები და ატრიბუტები  

Descendant და Child სელექტორები, Sibling-ებთან მუშაობა  

CSS ფსევდო სელექტორები, CSS ფსევდო ელემენტები  

Class და ID სელექტორები, Class ის მიმოხილვა, ID ის მიმოხილვა  

მდებარეობის განსაზღვრის მეთოდები  

CSS ნავიგაცია და მენიუ  

Dropdown menu,  CSS Box Model, CSS Forms, CSS სვეტები და სტრიქონები  

ბლოკების პოზიციონირება, Display თვისებები  

FlexBox თვისებები, Grid თვისებები,  CSS Sprite,  CSS ანიმაციები, CSS ტრანსფორმაცია  
2D / 3D ეფექტები, ფილტრები  

SVG და Canva,  Picture Source,  Responsive Layout, Media Query 
 
          

 Bootstrap მიმოხილვა  

Framework-ების მიმოხილვა  

Boorstrap 3  

Bootstrap ის მიმოხილვა, Bootstrap სტრუქტურა, Boorstrap ტიპოგრაფია. Bootstrap მუშაობის ლოგიკა  Bootstrap Grid System, Bootstrap ძირითადი კლასები, Bootstrap კონტეინერები, სვეტები და სტრიქონები, Bootstrap Navbar  

Dropdown და Tabs/Pills  

ფორმებთან მუშაობა, Modal ბლოკები  

Boostrap helper-ები, Bootstrap სლაიდერი,  Bootstrap კარუსელი, Bootstrap 4 და განსხვავებები  

Glyphicons, Font Awesome  

 

პროექტი  

საკუთარ პროექტზე მუშაობა, პროექტის დაგეგმვა, ვიზუალიზაცია და ამოცანები  

პროექტისთვის საჭირო ტექნოლოგიები  

სამართავი პანელის დაგეგმვა, სამართავი პანელის შედგენა  

რეპოზიტორები, Git ის გამოყენება, ძირითადი ბრძანებები  

Git Hub, რეპოზიტორის შექმნა, პროექტზე მუშაობა და მისი მართვა 
 
Javascript  

პროგრამირების ენა, პროგრამირების სახეები  

პროცედურული პარადიგმა, Javascript - ის შესავალი, Javascript - ის მიმოხილვა, 
Javascript - ის სინტაქსი, ცვლადები  

მონაცემთა ტიპები; არითმეტიკული და შედარების ოპერატორები  
Prompt / Confirm მეთოდი, ლოგიკური ოპერატორები (If-else)  

Ternar ოპერატორები, Switch / Case კონსტრუქცია  

ციკლი While/Do while და კონსტრუქცია, ციკლი For, ციკლი ForEach  

მასივი და მისი მეთოდები  

ჩადგმული და ორგანზომილებიანი მასივი, ასოცირებული მასივი  

ფუნქციონალური პარადიგმა  

პარამეტრიანი და ანონიმური ფუნქციები  

ბრაუზერის ობიექტები და მეთოდები  

 HTML ბლოკების შექმნა და ურთიერთობა, CSS ის გამოყენება Javascript-ის მეშვეობით  

Javascript # იდენტიფიკატორები, Javascript Events, Jacascript ფორმები და ატრიბუტები  

Javascript Cookie, Javascript Animation და Slider-ები  

ობიექტზე ორიენტირებული პარადიგმა  

კლასები, ობიექტები და კონსტრუქტორები  

მემკვიდრეობა, ბიბლიოთეკების მიმოხილვა, Jquery-ს მიმოხილვა  
 
PHP  

PHP - ის შესავალი, PHP - ის მიმოხილვა, PHP - ის სინტაქსი, PHP - ის ვერსიები  

სერვერები, Local სერვერები,  FTP სერვერები, PHP დოკუმენტი, ცვლადები  

მონაცემთა ტიპები  

არითმეტიკული და შედარების ოპერატორები  

ლოგიკური ოპერატორები (If-else)  

Switch/ Case კონსტრუქცია  

ციკლი While/Do while,  ციკლი For,  ციკლი Foreach  

მასივი და მისი მეთოდები, ჩადგმული და ორგანზომილებიანი მასივი,  ასოცირებული მასივი  

ფუნქციონალური პარადიგმა,  ობიექტზე ორიენტირებული პარადიგმა  

კლასები და ობიექტები  

კონსტრუქტორები, მემკვიდრეობა,  FTP სერვერი  

საიტის სერვერზე ატვირთვა და მასთან მუშაობა  

HTTP და HTTPS მეთოდები, GET/POST/PUT/DELETE  

მონაცემთა ბაზების მიმოხილვა, მონაცემთა ბაზის ტიპები  

რელაციური ბაზა, არარელაციური ბაზა, მონაცემთა ბაზის ნორმალიზაცია  

კავშირის ტიპები  
 

SQL პროგრამირების ენა  

მონაცემთა ტიპები,  მონაცემების დახარისხება  

 MySQL მონაცემთა ბაზა,  MySQL ის მიმოხილვა, MySQL თან კავშირი, MySQL ცვლადები  

აგრეგატული ფუნქციები, სკალარული ფუნქციები  

MySQL პროცედურები, MySQL ტრიგერები, MySQL ფუნქციები, MySQL Case-ები, MySQL ციკლები  

მონაცემთა გაერთიანების მეთოდები  

Join-ების გამოყენება, Full Join, Left Join, Right Join, Inner Join  

დროებითი ცხრილები  

MySQL თან კავშირის სხვადასხვა მეთოდები (PDO), CRUD ოპერაციები  

ინფორმაციის ჩაწერა ბაზაში (Insert), ინფორმაციის წამოღება ბაზიდან (Select)  

ინფორმაციის განახლება ბაზაში (Update), ინფორმაციის წაშლა ბაზაში (Delete)  

PHP Sesion, PHP Cookie, SQL Injection/Xss  

საიტის ფორმირება რამდენიმე ენაზე  

ინფორმაციის შიფრაცია  

PHP რეგისტრაცია/ავტორიზაცია  

Content Management System  

სამართავი პანელით საიტის მართვა  
 
კურსის ღირებულება და პირობები: 
კურსის ხანგრძლივობა ჯგუფებში - 4 თვე 
თვეში ტარდება 8 ლექცია, ერთი ლექციის ხანგრძლივობა - 1სთ. 30 წთ. – 2 საათამდე 
კურსის ღირებულება ჯგუფებში თვეში - 450 ლარი 
 
აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი! 
 
გაითვალისწინეთ!!! შპს ,,ინტელექტ ცენტრი” ერთ-ერთი გამორჩეული მრავალპროფილიანი ტრენინგ ცენტრია საქართველოში, რომელსაც მუშაობის 21 წლიანი გამოცდილება გააჩნია! 
“ინტელექტ ცენტრის“ კურსდამთავრებულები არიან მრავალი ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები.  
(იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo
 
მიიღეთ განსაკუთრებული შეთავაზება გამორჩეული სასწვლო ცენტრისგან!!! 

გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!!! 
 
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 20 წლიან გამოცდილებას! 

 

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით: 
 
შპს "ინტელექტ ცენტრი"  
 
მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154,  
ბიზნეს ცენტრი - "მწვანე ოფისი"  
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია. 
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge 
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts